Bestsellers

Price: 250.00лв.

Price: 250.00лв.

Price: 199.00лв.

Price: 240.00лв.

Условия за ползване

1. Условия за поръчка на стоки

Поръчването на определена стока става след потвърдена регистрация на клиент. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор в смисъла на ЗЗД клиента и "Фото и Компютри" ООД , в съответствие с описаните в настоящия документ Условия за ползване и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указване на цената му. Част от офертите са придружени със снимков материал.

Указаната цена на отделната стока включва Данък върху добавената стойност (ДДС) и е за 1 брой.

Клиентът посочва  желаната от него стока.

При поръчката клиентът задължително посочва изискваните данни, чрез които е възможно да се установи обратна връзка от наша страна.

Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва "Фото и Компютри" ООД със задължението за изпълнение на доставката.

След получаване на поръчката, "Фото и Компютри" ООД извършва проверка за валидността на данните от регистрацията по телефона или с писмо по електроната поща.

2. Условия и начини за плащане

След получаване на поръчка от клиент се извършва проверка за валидността й.

Клиента се задължава да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, при наличие на такива, да осигури достъп и възможност за получаване на стоката, да получи вещта.

Фирма "Фото и Компютри" ООД предлага няколко начина за извършване на плащане: За сега само чрез наложен платеж, по късно//// по банков път и чрез кредитна/дебитна банкова карта./

При избран начин на плащане "наложен платеж", плащането на стоките се извършва след доставка на стоката.

Забележка:

При направена покупка с карта, връщането на суми е с кредитна транзакция по картата, с която е направена покупката. Други начини на връщане на средства (например в брой или по сметка) не са позволени.

3. Условия за доставка

 

Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка. Поръчаната от клиента стока се доставя до 120 часа (5 работни дни) на посоченият адрес при условие, че адресът е актуален, а поръчката е потвърдена и платена. За доставки на едро до населени места срокът за доставка е до 5 работни дни, при условие че адресът е актуален, а поръчката е потвърдена и платена.

Ако клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в регламентирания срок, поръчката се счита за невалидна и "Фото и Компютри" ООД се освобождава от задължението да извърши доставката.

В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на посочения адрес, той поема за своя сметка разходите по доставката.

Разходите по транспорта се заплащат при получаване на стоката. Заплащането на дължимата цена на стоката става чрез,за сега само с наложен платеж . Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, се задължава да заплати формираната цена за стоката и доставката.

Според чл. 54 на ЗЗП "Фото и Компютри" ООД потвърждава в писмена форма или на друг траен носител информацията по чл. 52, ал. 1 не по-късно от доставянето на стоката или изпълнението на договора.

(2) Информацията, предоставена на потребителя в писмена форма, трябва да съдържа:

1. името на доставчика и служебния адрес, на който потребителят може да изпраща жалби;

2. правото на потребителя да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право;

3. условията за прекратяване на договора, когато той е сключен за неопределен срок или за срок, по-дълъг от една година;

4. данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и ал. 2, т. 2, 3 и 4 не се прилагат за услуги, чието изпълнение се осъществява чрез използването на средство за комуникация от разстояние, когато тези услуги се предоставят еднократно и се фактурират от оператора на средството за комуникация от разстояние.

(4) Оператор на средство за комуникация е всяко физическо или юридическо лице, чиято търговска или професионална дейност включва предоставянето на разположение на доставчика на едно или няколко средства за комуникация от разстояние.

4. Отказ за получаване на поръчана стока

В срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от Вас можете да се откажете от закупените стоки. Съгласно разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП:

(1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на:

1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки;

2. сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 - за услуги.

(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на следните видове договори:

1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г.) за предоставяне на услуги, чието изпълнение е започнало с изричното съгласие на потребителя преди изтичането на срока по ал. 1;

2. за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в състояние да контролира;

3. за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

4. за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

5. за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

6. за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

7. за хазартни игри и лотарии.

(3) Потребителят може да упражни правото си на отказ от сключен договор от разстояние за финансови услуги в срок 14 дни.

(4) Когато доставчикът не изпълни задълженията си по чл. 54, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката или от сключването на договора за предоставяне на услугата.

(5) Когато информацията по чл. 54 е предоставена на потребителя в рамките на срока по ал. 4, срокът по ал. 1 започва да тече от датата на предоставянето й.

(6) Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

(7) Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Съхранявайте получените стоки, тяхното качество,опаковки и безопасност по време на този срок.
В случай, че желаете да се откажете от закупените стоки, следва да ни върнете обратно предадените стоки в състоянието, в което сте ги получили, в опаковката, в която нормално се предлагат в търговската мрежа и със съпровождащата ги документация, в противен случай, връщането на стоката става след договаряне на обезщетение за евентуалното намалените на потребителски свойства на стоката.

Клиент, поръчал стока от електронния магазин на www.fotocomputers.com, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена

Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката

Ако не е спазен обявеният срок за доставка

Рекламации на по гореизброените пунктове се извършват само и единствено в момента на доставката

Рекламации се приемат, както следва:

1. В срок от 24 часа от получаването на стоката, ако са налице недостатък или несъотвествие, установени при обикновен преглед на стоката

2. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 24 часа след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.

5. Гаранционни условия

Транспортните разходи по гаранционното обслужване на закупен продукт са за сметка на клиента. Изключение правят само стоките които са с гаранция "Collect&Return"

6. Ограничения

 

Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите му с изключение на ограниченията, описани в настоящите Общи условия и други общовалидни ограничения.

Ако регистирани потребители или случайни посетители на сайта го претоварват с фиктивни заявки или по какъвто и да било друг начин, "Фото и Компютри" ООД си запазва правото да налага рестрикции за достъп до сайта и по IP адреси, както и да предявява искове за нанесени щети от неправомерно ползване.

Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

7. Обезщетения

Kлиентът е длъжен да обезщети "Фото и Компютри" ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката.

Клиентът е длъжен да обезщети "Фото и Компютри" ООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

От екипа на фирма "Фото и Компютри" ООД

тел.055442096 моб.  0879037440

ФОТО И КОМЮТРИ ООД си запазва правото да променя цените при промяна на условията на пазара  .

 

Shopping Cart

Cart is empty.

New Products

Price: 572.00лв.

Price: 648.00лв.

Price: 258.00лв.

Price: 440.00лв.

Price: 1,199.00лв.

Price: 99.00лв.

Price: 10.00лв.

Price: 0.50лв.

Price: 0.50лв.

Price: 119.00лв.